Politica de confidentialitate

Prezenta politică de confidențialitate este conformă Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice ȋn ceea ce privește prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestor date (RGPD), Legii Organice nr. 3 din 5 decembrie 2018, privind Protecția Datelor Personale și garantarea drepturilor digitale (LOPDGDD), precum și ȋn aspectele care nu contravin legislației amintite, Legii Organice nr. 15/1999 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (LOPD) și normele de aplicare a acesteia, precum și/sau celor care ar putea modifica sau completa aceste legi ȋn viitor.

Organizația noastră și-a asumat un angajament privind confidențialitatea datelor dvs. personale. Datele personale furnizate de către dvs. sunt necesare pentru prestarea serviciilor noastre și vor fi prelucrate ȋn mod licit, loial și transparent, garantând siguranța corespunzătoare a acestora, inclusiv protecția ȋmpotriva prelucrării neautorizate sau ilicite și ȋmpotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale a acestora prin aplicarea măsurilor tehnice și organizatorii.

Prin prezentul document ne dorim să vă oferim cât mai transparent și mai exact posibil toate informațiile necesare ȋn legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale efectuată de către această organizație.

I.- RESPONSABIL PENTRU PRELUCRARE

IDENTITATE: Asevi Home Brands, S.L.
C.I.F. / N.I.F.: B03725173
SEDIU: CTRA. DE GATA, 143 , 03730 JAVEA (ALICANTE)
TELEFON: 966454200
E-MAIL: administracion@asevicompany.com

II.- DESTINATARII DATELOR PERSONALE

  • 1.- Datele personale puse la dispoziție nu vor fi cedate sub nicio formă, cu excepția cazului ȋn care prelucrările specifice prevăd acest lucru.
  • 2.- Opțional, pentru contractarea serviciilor de ȋncărcare ȋn cloud și/sau a serviciilor pentru trimiterea de emailuri, de comunicare, precum și orice alte servicii informatice conexe, datele personale vor putea fi:
    – Comunicate societăților de servicii informatice cu sediul ȋn Spațiul Economic European (EEE) sau,
    – Transferate societăților de servicii informatice cu sediul situat ȋn afara EEE care beneficiază de protecția Privacy Shield, drept pentru care dispun de măsuri de protecție adecvate pentru garantarea siguranței datelor personale. Puteți obține mai multe informații accesând linkul de mai jos:
    https://www.privacyshield.gov/welcome
  • 3.- Opțional, către administrații și alte organisme atunci când sunt solicitate ȋn baza unor obligații legale.

III.- BAZA LEGALA PENTRU TRATAMENTUL DATELOR DVS. PERSONALE

La fiecare prelucrare specifică a datelor personale, vă vom informa asupra temeiului legal ȋn baza căruia se face aceasta.

IV.- DREPTURI

DREPTURI DE ACCES

Dreptul de a obține de la responsabilul cu prelucrarea confirmarea dacă datele personale ale persoanei interesate sunt sau nu prelucrate și, ȋn acest caz, dreptul de acces la datele personale și la următoarele informații: scopul prelucrării, datele personale despre care este vorba, destinatarii sau categoriile de destinatari către care se comunică sau urmează să se comunice datele personale, termenul de păstrare sau criteriile utilizate pentru stabilirea acestui termen, existența dreptului de a solicita de la persoana responsabilă rectificarea sau ștergerea datelor personale sau limitarea prelucrării acestor date sau să se opună la prelucrarea datelor, dreptul de a depune o contestație ȋnaintea Agenției Spaniole pentru Protecția Datelor (AEPD), existența, dacă este cazul, a deciziilor automate, inclusiv ȋntocmirea de profiluri, atunci când se transferă date către țări terțe, dreptul de a fi informat asupra garanțiilor corespunzătoare aplicate.

DREPTUL DE RECTIFICARE

Este dreptul de a solicita rectificarea datelor sale personale dacă acestea sunt inexacte, inclusiv dreptul la completarea datelor care sunt incomplete. Trebuie luat ȋn considerare faptul că ȋn momentul ȋn care ne furnizați date personale prin orice mijloc, garantați că acestea sunt exacte și adevărate și vă obligați să ne comunicați orice schimbare sau modificare a acestora. Prin urmare, orice daună din cauza comunicării unor informații greșite, inexacte sau incomplete ȋn formularele Web va fi răspunderea exclusivă a părții interesate.

DREPTUL DE ȘTERGERE

Este dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale atunci când, printre altele, nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost culese sau sunt prelucrate ȋn alt mod sau atunci când vă retrageți consimțământul. Trebuie să aveți ȋn vedere faptul că nu vom proceda la ștergerea datelor atunci când prelucrarea datelor personale este necesară, printre altele, pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau pentru formularea, depunerea sau apărarea contestațiilor.

DREPTUL LA LIMITARE

Este dreptul de a solicita limitarea prelucrării datelor dvs. personale, ceea ce presupune că ȋn anumite cazuri, ne puteți solicita să suspendăm temporar prelucrarea datelor dvs. personale sau să le păstrăm mai mult decât timpul necesar, atunci când aveți nevoie de aceasta.

DREPTUL LA RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI

Este dreptul de a vă retrage consimțământul pe care l-ați dat când ați bifat „Am citit și am acceptat politica de confidențialitate” ȋn orice moment și conform specificațiilor din paragraful corespunzător „Exercitarea drepturilor” sau la prelucrarea specifică a comunicărilor comerciale sau Newsletter. Trebuie să țineți cont de faptul că acest drept nu va produce efecte dacă, printre altele, prelucrarea datelor personale este necesară pentru ȋndeplinirea unei obligații legale, executarea și păstrarea unui raport contractual sau pentru formularea, exercitarea și apărarea contestațiilor. De asemenea, retragerea consimțământului nu va avea efecte retroactive, adică nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul prealabil retragerii.

DREPTUL LA PORTABILITATE

Este dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați pus la dispoziție, ȋntr-un format structurat, de ȋntrebuințare comună și citire mecanică și transmiterea către alt responsabil, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul acestuia și să se efectueze prin mijloace automatizate sau informatice.

DREPTUL DE OPOZIȚIE

Este dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dvs. personale ȋn baza interesului nostru legitim. Nu vom continua prelucrarea datelor dvs. personale decât dacă putem face dovada unor motive legitime imperioase pentru prelucrare care să se antepună intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru formularea, depunerea și apărarea contestațiilor.

DREPTUL LA DEPUNEREA UNEI CONTESTAȚII ȊNAINTEA UNEI AUTORITĂȚI DE CONTROL

Ȋn cazul ȋn care considerați că prelucrăm datele dvs. personale ȋntr-o manieră greșită, puteți lua legătura cu noi sau aveți dreptul de a depune o contestație la Agenția Spaniolă de Protecția Datelor (AEPD):

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

EXERCITAREA DREPTURILOR

Vă puteți exercita drepturile care vă revin printr-o scrisoare expediată la adresa poștală indicată mai sus sau la adresa de e-mail: administracion@asevicompany.com, atașând ȋn ambele cazuri o copie după actul dvs. de identitate CI/Pașaport sau alt document analog.

V.- PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

DISPOZIȚII GENERICE

Datele personale solicitate la fiecare din prelucrările specifice sunt adecvate, pertinente și se limitează la ceea ce este stric necesar ȋn legătură cu scopurile ȋn care sunt prelucrate, respectându-se astfel principiul minimizării datelor.
Datele personale solicitate la fiecare din prelucrările specifice sunt cele strict necesare, astfel ȋncât refuzul furnizării acestor date ar ȋmpiedica prestarea serviciului solicitat.

Comunicările datelor personale prevăzute la fiecare prelucrare specifică ȋn anumite cazuri sunt necesare pentru executarea și păstrarea unui contract și ȋn alte cazuri pentru ȋndeplinirea unei obligații legale aplicabile responsabilului cu prelucrarea datelor.

ASISTENT DIGITAL – “CHATBOT” sau “CHAT ONLINE”

Ȋn cazul ȋn care această pagină web folosește software-ul de chat online, furnizat ca autoserviciu pentru a furniza utilizatorilor un răspuns corespunzător și rapid la ȋntrebările curente și pentru ȋmbunătățirea serviciilor de asistență a consumatorului ȋn beneficiul utilizatorilor care vizitează site-ul, se vor supune prelucrării următoarele date ȋn timpul conversației cu „chat bot-ul”: adresa IP și alte date personale care se vor introduce ȋn funcție de conversația cu „chat bot-ul”.
Datele culese nu vor fi utilizate pentru identificarea personală a vizitatorului site-ului și nu vor fuziona cu datele personale referitoare la purtătorul pseudonimului, cu excepția cazului ȋn care datele personale vor fi furnizate ȋn mod voluntar ȋn momentul folosirii chatului online.
Temeiul juridic pentru această prelucrare este cel stabilit la articolul 6, aliniatul 1, litera f) al GDPR.

FORMULAR DE CONTACT

Datele personale vor fi prelucrate pentru centralizarea cererilor de informare, a sugestiilor și reclamațiilor utilizatorilor sau clienților.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale este consimțământul expres exprimat prin bifarea „Am citit și accept politica de confidențialitate”.

Datele personale se vor păstra pe o perioadă de doi ani de la momentul ȋn care nu vor mai fi prelucrate, sub rezerva drepturilor de care dispuneți ca parte interesată.

FORMULAR CURRICULUM

Datele personale vor fi prelucrate pentru administrarea procesului de selecție de personal al companiei.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale este consimțământul expres exprimat prin bifarea „Am citit și accept politica de confidențialitate”.

Datele personale se vor păstra pe o perioadă de doi ani de la momentul ȋn care nu vor mai fi prelucrate, sub rezerva drepturilor de care dispuneți ca parte interesată.

FORMULAR COMUNICĂRI COMERCIALE SAU NEWSLETTER

Datele personale vor fi prelucrate pentru gestionarea abonării la Newsletterul nostru, inclusiv trimiterea de informații personalizate sau nu cu privire la produsele și serviciile noastre prin intermediul diferitelor canale de comunicare, cum ar fi telefonul, adresa de e-mail, SMS, aplicații pentru dispozitivele mobile, precum și prin orice alt procedeu similar. Vă rugăm să țineti cont de faptul că acest tip de prelucrare poate duce la analizarea profilului utilizatorului pentru stabilirea preferințelor sale și pentru a putea astfel să-i comunicăm informația cea mai potrivită intereselor sale.

Puteți solicita dezabonarea de la acest tip de prelucrare, ȋn funcție de mijlocul utilizat, ȋn următoarele moduri:

– Adresa de e-mail: prin linkul pe care ȋl veți găsi ȋn fiecare din comunicările electronice sau alte mijloace analoage specificate ȋn comunicarea comercială.
– WhatsApp (alte aplicații): Solicitați dezabonarea.
– SMS: Solicitați dezabonarea.

Temeiul legal care autorizează prelucrarea datelor personale este consimțământul exprimat ȋn mod expres: bifând „Am citit și accept politica de confidențialitate” pe web, prin document ȋn format fizic sau prin adresă de e-mail, ȋn funcție de fiecare caz.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că ȋn cazul ȋn care mijlocul folosit este WhatsApp, datele personale vor fi cedate WhatsApp Ireland Limited, al cărei sediu se află ȋn EEE.

Datele personale se vor păstra atâta timp cât nu se retrage consimțământul conform modalităților indicate ȋn prezentul paragraf.