Informare legală

Potrivit prevederilor art. 10 al Legii 34 din 11 iulie 2002, privind serviciile societății de informare și comerț electronic, vă informăm că responsabilul pentru acest website este:

IDENTITATE: “Asevi Home Brands S.L.”
C.I.F / N.I.F.: B03725173
SEDIU: CTRA. DE GATA, 143 , 03730 XÀBIA (ALICANTE)
TELEFON: +34966454200
E-MAIL: administracion@asevicompany.com
DATE ÎNREGISTRARE: Societate ȋnregistrată la Registrul Comerțului din Regiunea ALICANTE, Vol. 29, Fila 200, Registrul 130192, Pagina A-6.093, Mențiunea 10185

Condiții generale de utilizare a www.asevicompany.com

1.- OBIECT

Prezentele condiții generale de utilizare (denumite ȋn continuare CGU), reglementează accesul și utilizarea Website-ului cu denumirea www.asevicompany.com (denumit ȋn continuare Website), deținut de “Asevi Home Brands S.L.” (denumită ȋn continuare ASEVI), pus la dispoziția utilizatorilor (denumiți ȋn continuare Utilizatorul/ii).

Dacă aveți nelămuriri sau ȋntrebări ȋn legătură cu utilizarea și accesarea Website-ului sau referitor la prezentele CGU, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact publicate la Informarea Legală.

2.- ACORDUL PRIVIND PREZENTELE CONDIȚII GENERALE

Utilizarea Website-ului presupune acordul deplin al Utilizatorului ȋn ceea ce privește CGU ȋn vigoare ȋn fiecare moment ȋn care Utilizatorul accesează site-ul. Prin urmare, dacă acesta nu este de acord cu oricare din condițiile stabilite prin prezenta, va trebui să se abțină de la utilizarea acestui Website.

Ȋn consecință, Utilizatorul trebuie să citească cu atenție CGU de fiecare dată când dorește să utilizeze Website-ul.

Ȋn orice caz, ASEVI ȋși rezervă dreptul de a modifica, fără ȋnștiințare prealabilă și ȋn orice moment CGU. De asemenea, ASEVI ȋși rezervă dreptul de a suspenda, ȋntrerupe sau opri operarea Website-ului ȋn orice moment.

Prin „utilizarea Website-ului” se ȋnțelege orice Utilizator care accesează și navighează pe Website, indiferent dacă completează formularele de ȋnregistrare.

3.- CONDIȚII DE ACCES ȘI UTILIZARE A WEBSITE-ULUI ȘI A CONȚINUTURILOR ACESTUIA

Accesul la Website și/sau la Conținuturile pe care acesta le cuprinde nu implică niciun fel de garanție ȋn ceea ce privește adecvarea Website-ului și/sau a Conținuturilor cuprinse de aceasta la scopurile particulare sau specifice ale Utilizatorilor.

ASEVI va putea stabili limite și/sau condiții suplimentare pentru utilizarea și/sau accesul la Website și/sau la Conținuturile acestuia, acestea trebuind să fie respectate de către Utilizatori ȋn orice situație.

3.1- Accesarea și Utilizarea Website-ului

Dacă nu există dispoziții contrare, utilizarea Website-ului va avea un caracter gratuit, cu excepția costului cu conexiunea la internet prin intermediul rețelei de telecomunicații la care este abonat Utilizatorul.

Utilizatorul confirmă că are peste optsprezece ani, și de asemenea, este conștient și acceptă ȋn mod voluntar și expres faptul că utilizarea Website-ului se face ȋn toate situațiile pe propria și exclusiva sa răspundere.

Utilizatorul se obligă să respecte întocmai CGU, precum și să respecte avertizările și instrucțiunile conținute de Website și să aibă ȋn orice moment un comportament care respectă legea, bunele practici și cerințele de bună credință, dând dovadă de atenție sporită ȋn utilizarea acestuia, ținând cont de natura și contraprestația serviciului de care se bucură. Pentru aceasta, se va abține de la utilizarea Website-ului sub orice formă care ar putea obstrucționa, prejudicia sau deteriora funcționarea normală a acestuia, bunurile sau drepturile ASEVI, ale furnizorilor, distribuitorilor acestuia, precum și ale celorlalți Utilizatori și ȋn general ale oricărei persoane terțe.

Ȋn mod concret, fără ca acest lucru să implice vreo restricție față de obligația asumată de către Utilizator, cu caracter general, ȋn acord cu cele expuse ȋn paragraful de mai sus, Utilizatorul se obligă ȋn momentul utilizării Website-ului, la următoarele:

  • Să nu introducă, să nu stocheze sau să distribuie pe sau de pe Website, orice informație sau material care este defăimător, jignitor, obscen, amenințător, xenofob, pornografic, care promovează terorismul, incită la violență, la discriminarea pe motive de rasă, sex, ideologie, religie sau sub orice altă formă aduce atingere formei, ordinii publicii, drepturilor fundamentale, libertăților publice, onoarei, intimității sau dreptului la imaginea terților sau ȋn general legislației ȋn vigoare.
  • Să nu introducă, să nu stocheze sau să distribuie prin intermediul Website-ului niciun program de calculator, date, viruși, coduri sau orice alt instrument sau dispozitiv electronic sau fizic care ar putea provoca daune Website-ului, serviciilor sau oricăror dispozitive, sisteme sau rețele ale ASEVI, ale oricărui Utilizator, ale Furnizorilor sau Distribuitorilor ASEVI sau ȋn general oricărei persoane, care ar putea duce la daune de orice natură sau ar putea ȋmpiedica funcționarea normală a acestora.
  • Să nu introducă, să nu stocheze sau să distribuie prin intermediul Website-ului orice fel de conținut care ȋncalcă normele de proprietate intelectuală, industrială sau drepturile terților, și ȋn general niciun conținut pentru care nu deține, conform legii, dreptul de a-l pune la dispoziția terților.

3.2- Accesarea și Utilizarea Conținuturilor

Conținuturile Website-ului sunt puse la dispoziția Utilizatorului prin informații provenind atât din surse proprii, cât și de la terți.

ASEVI face tot posibilul pentru a o oferi o calitate cât mai bună Conținuturilor sale și pentru ca acestea să fie actualizate ȋn termeni rezonabili, ȋnsă nu garantează utilitatea, exactitatea, caracterul exhaustiv, pertinența și/sau actualitatea Conținuturilor.

4.- DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Prin aceste CGU nu se cedează niciun drept de proprietate intelectuală sau industrială asupra Website-ului și nici asupra vreunui element care face parte din acesta, fiind ȋn mod expres interzise Utilizatorului reproducerea, prelucrarea, distribuirea, comunicarea publică, punerea la dispoziție, extragerea, refolosirea, retrimiterea sau utilizarea de orice natură, prin orice mijloc sau procedeu, a oricărora dintre acestea, cu excepția cazurilor ȋn care legea permite acest lucru sau dacă se deține autorizație din partea deținătorului drepturilor respective.

Utilizatorul va putea vizualiza și obține o copie privată provizorie a Conținuturilor pentru folosința sa exclusivă și privată pe sistemele sale informatice (software și hardware), cu condiția ca acest lucru să nu se facă ȋn scopul desfășurării de activități cu caracter comercial sau profesional. Utilizatorul va trebui să se abțină de la obținerea sau de la ȋncercarea de a obține Conținuturile prin alte mijloace sau procedee decât cele puse la dispoziția sa sau cele indicate ȋn acest scop sau cele care se folosesc ȋn mod obișnuit pe Internet (cu condiția ca acestea din urmă să nu presupună un risc de deteriorare sau să ducă la inutilizarea Website-ului). Utilizatorul va trebui să respecte ȋn orice moment toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra Website-ului, fie că aparțin ASEVI sau terților.

5.- EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI RĂSPUNDERE

5.1.- Excluderea Garanțiilor și Răspunderea privind Funcționarea Website-ului

ASEVI nu garantează disponibilitatea și continuitatea funcționării Website-ului și a serviciilor sau a Conținuturilor oferite pe acesta, și nici actualizarea conținutului existent pe Website-ul său, fiind absolvit de orice răspundere pentru daunele și prejudiciile de orice natură care ar putea decurge din aceste ȋmprejurări.

ASEVI va efectua, ȋn măsura ȋn care nu intervin ȋmprejurări care fac imposibil acest lucru sau care sunt dificil de pus ȋn aplicare și din momentul ȋn care este ȋnștiințată de erorile, deconectările și/sau lipsa actualizării conținuturilor, toate operațiunile necesare pentru rectificarea erorilor, pentru restabilirea comunicării și/sau pentru actualizarea conținuturilor respective.

De asemenea, ASEVI nu garantează nici fiabilitatea tehnică a Website-ului, nici accesul la diferitele sale pagini, fiind ȋn acest fel scutită de orice răspundere pentru daunele și prejudiciile de orice natură care ar putea decurge din acest motiv.

Mai mult decât atât, ASEVI nu este răspunzătoare pentru posibilele erori sau deficiențe de securitate care ar putea surveni ȋn urma utilizării de către Utilizator a unui browser neactualizat sau nesigur sau pentru daunele, erorile sau inexactitățile care ar putea decurge din funcționarea acestuia.

Ȋn vederea reducerii riscului de introducere de viruși pe Website, utilizează programe de detectare a virușilor pentru controlarea tuturor Conținuturilor pe care le introduce pe Website. Cu toate acestea, ASEVI nu garantează absența virușilor și nici a altor elemente pe Website introduse de terți care nu aparțin ASEVI, care ar putea produce modificări la sistemele fizice sau logice ale utilizatorilor sau la documentele electronice și la fișierele stocate pe sistemele acestora. Prin urmare, ASEVI nu va fi ȋn niciun caz răspunzătoare pentru orice fel de daune și prejudicii, de orice natură, care ar putea decurge din prezența virușilor sau a altor elemente care ar putea provoca deteriorări ale sistemelor fizice sau logice, ale documentelor electronice sau fișierelor Utilizatorilor.

ASEVI adoptă diferite măsuri de protecție pentru a proteja Website-ul, datele colectate și Conținuturile ȋmpotriva atacurilor informatice ale terților. Cu toate acestea, ASEVI nu garantează că terți neutorizați ar putea avea acces la tipul de utilizare sau navigare a Website-ului pe care ȋl efectuează Utilizatorul sau la condițiile, caracteristicile și ȋmprejurările ȋn care se efectuează. Prin urmare, ASEVI nu va fi ȋn niciun caz responsabilă pentru daunele și prejudiciile care ar putea decurge ȋn urma accesului neautorizat.

ASEVI nu-și va asuma ȋn niciun caz răspunderea pentru felul ȋn care utilizatorii și/sau terții folosesc Website-ul sau Conținuturile acestuia și nici pentru daunele și prejudiciile care ar putea decurge din aceasta.

5.2.- Excluderea Garanțiilor și a Răspunderii pentru Conținuturi

ASEVI nu editează Conținuturile terților publicate pe Website și prin urmare, nu garantează și nici nu ȋși asumă răspunderea pentru caracterul licit, pentru fiabilitatea, utilitatea, sinceritatea, exactitatea, exhaustivitatea și actualitatea acestor Conținuturi, și nici pentru Conținuturile deținute de ASEVI. ASEVI nu va fi ȋn niciun caz răspunzătoare pentru orice fel de daune sau prejudicii care ar putea decurge din: (i) lipsa legalității, a veridicității, a exactității, exhaustivității și/sau actualității Conținuturilor create de terți și pentru cele proprii ale sale; (ii) inadecvarea privind diferite aspecte și nerespectarea așteptărilor generate de Conținuturi; (iii) deciziile sau acțiunile luate sau evitate de către utilizator ȋn baza informațiilor sau datelor furnizate prin Conținuturi, incluzând fără limită pierderea de profituri sau de oportunități de afaceri.

6.- HIPERLINKURI

Persoanele care ȋși propun să stabilească hiperlinkuri ȋntre pagina lor Web și Website vor fi ținute la respectarea și ȋndeplinirea următoarelor condiții:

  • Nu vor necesita autorizație prealabilă atunci când Hiperlinkul permite doar accesul la pagina de Acasă a Website-ului, ȋnsă nu o va putea reproduce sub nicio firmă. Orice altă formă de Hiperlink va necesita autorizația expresă și univocă ȋn scris din partea ASEVI.
  • Pagina Web pe care se va stabili Hiperlinkul va putea conține doar strictul necesar pentru identificarea destinației Hiperlinkului.
  • Pagina Web pe care se va stabili Hiperlinkul nu va conține informații sau conținuturi ilicite, care contravin moralei și bunelor practici general acceptate și ordinii publice, și nici nu va prezenta conținuturi care aduc atingere oricăror drepturi ale terților.
  • ASEVI ȋși rezervă dreptul de a bloca Hiperlinkurile adresate Website-ului care nu dețin autorizația expresă cu caracter prealabil, chiar dacă ȋndeplinesc cerințele de la acest punct din Condițiile Generale.

7.- ACȚIUNI ȊN CAZ DE ȊNCĂLCARE

ASEVI ȋși rezervă dreptul de a exercita toate acțiunile care sunt disponibile conform legii pentru a solicita asumarea răspunderii ȋn urma ȋncălcării oricăreia din prevederile acestor Condiții Generale ale Website-ului de către un utilizator.

8.- NULITATE PARȚIALĂ

Declararea oricăreia din clauzele prevăzute la aceste Condiții Generale ca fiind nulă, nevalabilă sau ineficientă nu va afecta valabilitatea sau eficacitatea celorlalte clauze, care vor genera ȋn continuare obligații ȋntre părți.

9.- LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Prezentele CGU sunt reglementate de legislația spaniolă.

Pentru orice fel de litigiu sau dezacord privind condițiile de utilizare și accesare a acestui Website, prevăzute ȋn prezentul document de CGU ale Website-ului, părțile se supun, după renunțarea la orice altă jurisdicție care ar putea să le fie aplicabilă, cu excepția cazului ȋn care se stabilește contrariul ȋn baza legii, Instanțelor din Denia.

10.- NOTIFICĂRI

Pentru efectuarea comunicărilor necesare, ASEVI desemnează ca adresă de contact cea specificată la Informarea Legală.

Adresa de e-mail furnizată de către Utilizator ȋn timpul procesului de ȋnregistrare pe Website va fi cea folosită de ASEVI ȋn vederea comunicărilor cu Utilizatorul.

Utilizatorul este obligat să actualizeze ȋn permanență datele furnizate pentru comunicare menționate la această clauză.

Toate comunicările și notificările efectuate de către ASEVI către Utilizator se vor considera ca fiind valabil efectuate dacă s-au folosit datele și mijloacele menționate anterior. ASEVI nu-și asumă răspunderea pentru niciun prejudiciu care ar putea decurge din ȋncălcarea de către Utilizator a obligației sale de actualizare a datelor sale de contact.