BAZE LEGALE DE PARTICIPARE LA PROMOȚIE

1. ORGANIZATORUL

Asevi Home Brands S.L.. (denumita in continuare „Organizatorul”), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in București (România), Bd. Metalurgiei, nr.454, Sect.4, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/11020/1995, avand codul unic de inregistrare RO7986630 organizează în scop promoțional tragerea la sorți (denumită în continuare „Promoția”) la nivel național, care se desfășoară prin intermediul internetului, exclusiv pentru utilizatorii rezidenţi ai României şi majori în conformitate cu prevederile secţiunii privind conditiile de participare.

2. DATA DE START ȘI DATA DE SFÂRȘIT, LOCUL DE DESFASURARE

Promotia se desfasoara pe pagina de Facebook Asevi Romania și pagina de Instagram Asevi Romania, prin intermediul a doua postari, marcate corespunzator prin cuvantul CONCURS. Promoția va începe pe 8 Mai 2024 (ora publicarii postarilor de concurs pe pagina Facebook, respectiv pagina Instagram) și se va încheia pe 15 mai 2024 (ora 23:59 inclusiv).

3. CERINȚE DE PARTICIPARE ȘI MECANICA PROMOȚIEI Cerințele de participare sunt următoarele:

· Pot participa doar persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania (denumiti in continuare “Participanti”). Toate conditiile enumerate trebuie indeplinite la data inceperii Campaniei

· Conturile cu care participanții au completat formularul de înregistrare trebuie să fie conturi adevărate, nu sunt acceptate conturi de companie, ale altor marci sau conturi false

· Participantilor li se acorda maxim 1 sansa de castig, indiferent de numărul de comentarii pe care le posteaza.

Pentru a se inscrie in promotie, participantii trebuie sa posteze un comentariu la postarea de concurs, pe Facebook, respectiv Instagram.

4. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIULUI CAMPANIEI

Pe 16 mai 2024 se vor extrage 2 (doi) castigatori dintre participantii unici care au comentat la postarea de concurs pe Facebook si 5 (cinci) castigatori de rezerva și 2 (doi) castigatori dintre participantii unici care au comentat la postarea de concurs pe Instagram si 5 (cinci) castigatori de rezerva. Selecția câștigătorilor se va efectua aleatoriu prin intermediul platformei Easypromos. Easypromos este o platformă care garantează transparența rezultatului extragerii și drept dovadă eliberează un certificat de valabilitate pentru fiecare dintre extragerile sale, al cărui rezultat este inalterabil de organizatorul extragerii și pe care orice utilizator participant îl poate solicita organizatorului.

Castigatorii extrasi trebuie sa trimita in mesaj privat, in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii lor pe pagina: nume, prenume, adresa pentru livrarea premiului si un numar de telefon de contact. Organizatorul ii poate contacta in privat sau printr-un comentariu la postarea de concurs daca considera necesar. Dupa primirea datelor, Organizatorul va expedia premiile.

In cazul in care castigatorii extrasi nu trimit datele in termen de 3 (trei) zile lucratoare, Organizatorul va desemna castigatorul de rezerva si procedura se va relua, pana la acordarea premiilor sau epuizarea rezervelor.

Denumire Premiu Cantitate Valoare individuala Impozit Valoare totala, Lei, si impozit inclus

Set care conține:

· X10 Balsam Asevi Sensation 4(patru) seturi 148,5 0 lei 148,5 lei / premiu

Valoarea bruta comerciala totala a premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii este de 594 lei, impozit inclus. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda acel Premiu.

5. LIMITĂRI

Dacă devine evident că vreunul dintre participanți nu îndeplinește cerințele prevăzute în acest regulament sau datele furnizate pentru a participa nu au fost valabile, participarea va fi considerată nulă si va fi automat exclus din Promotie, pierzand cu totul dreptul la premiile acordate în cadrul acestei Promoții. Următoarele persoane nu pot participa la Promoție: La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane: a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului; b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Digitale; c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi; d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea; e. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – d. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora); f. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament. g. persoanele juridice. Premiul acordat nu poate fi transferat sau inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

SC PONS-RO Prodcom S.R.L. își rezervă dreptul, dacă există o cauză justă și o comunicare legală prealabilă, de a face orice modificare, suspendare sau extindere a acestei Promoții. Orice taxă fiscală sau tributară pe care acceptarea premiul poate implica, precum și orice altă cheltuială derivată din promovare care nu este asumată în mod expres de SC PONS-RO Prodcom S.R.L. în aceste Baze juridice. De la data acordării premiului se stabilește o perioadă de CINCISPREZECE (15) zile calendaristice, să facă orice pretenție motivată. PONS QUIMICAS SL își rezervă dreptul, dacă este necesar, de a înlocui premiul cu altul cu caracteristici similare.

6. PUBLICAREA COMENTARIILOR SAU A OPINIILOR

Nu sunt permise comentariile sau opiniile al căror conținut este considerat nepotrivit, care sunt ofensatoare, jignitoare sau discriminatorii sau care ar putea încălca drepturile terților. Nu sunt permise nici comentariile care încalcă principiile vieții private sau la intimitatea personală și familială și la propria imagine. Nu vom fi trași la răspundere pentru daunele cauzate de comentariile făcute de participanți în Promoție și care în orice moment ar putea afecta sensibilitatea altora participanții.

Ne rezervam dreptul de a sterge comentariile care se incadreaza in acest articol.

7. EXCLINARE DE RĂSPUNDERE

Cu titlu de exemplu, dar nu limitativ, nu suntem responsabili pentru eventualele pierderi, furt, întârzieri sau orice altă circumstanță imputabilă terților care poate afecta desfășurarea acestei Promoții și nici nu suntem responsabili pentru cum va/vor utiliza câștigătorul / câștigătorii premiul obținut din această Promoție. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru orice daune sau pierderi de orice fel care ar putea fi suferite de către participanți, câștigător sau terți. Nu ne asumăm responsabilitatea în cazuri de forță majoră sau caz fortuit care ar putea împiedica buna desfășurare a promoției sau atribuirea totală sau parțială a premiului. Dacă această Promoție nu a putut fi finalizată, fie din cauza fraudelor detectate în ea, a erorilor tehnice sau orice alt motiv care nu se află sub controlul SC PONS-RO Prodcom S.R.L. și care afectează desfășurarea normală a Concursului, ne rezervăm dreptul de a-l anula, modifica sau suspenda.

8. FACEBOOK/INSTAGRAM

(in cazul promotiilor pe Facebook/Instagram) Promoția nu este în niciun fel sponsorizată, susținută, administrată de sau asociată cu Facebook/Instagram.

9. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea

prezentei Campanii, prelucreaza datele cu caracter personal enumerate mai jos, date ce sunt furnizate direct de catre participanti in vederea participarii in Campanie, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatoroarelor scopuri:

● Prelucrarea și administrarea datelor pentru organizarea si desfasurarea Campaniei bazata pe inscrierea participantilor prin conturile personale de Instagram, selectarea, și validarea câștigătorilor, atribuirea premiilor – in vederea executării contractului intre Organizator și fiecare dintre Participanți; ● Indeplinirea de către Organizatorul SC PONS-RO Prodcom S.R.L. a obligațiilor legale care revin organizatorilor de campanii promoționale, inclusiv din perspectiva obligaţiilor de publicitate şi cele privind respectarea obligațiilor fiscale, dacă este cazul, precum și pentru păstrarea evidențelor acestei campanii, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce le revin Organizatorilor de campanii promotionale.

Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizarii si defasurarii Campaniei, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”):

● numele asociat contului de Facebook/Instagram al participantului; ● pentru participanţii declaraţi câştigători:

○ numele si prenumele ○ adresa fizica pentru livrarea premiului ○ numarul de telefon pentru livrarea premiului

Furnizarea datelor de către Participanți nu este obligatorie insa refuzul furnizarii acestor date, atrage imposibilitatea participării la Campaniei sau a intrarii in posesia premiilor de catre potentialii castigatori. Temeiul prelucrarii. Datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri:

● in vederea executarii unui contract, respectiv pentru scopul de organizare si defasurare a Campaniei; ● în vederea aducerii la îndeplinire a obligațiilor legale ce revin Organizatorului, atât în temeiul OG 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare privind obligaţia de publicare a numelor câştigătorilor şi premiilor acordate, cât şi în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, inclusiv din perspectiva gestionării obligațiilor fiscale, dacă este cazul, precum și pentru păstrarea evidențelor acestei Campanii, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale

Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor direct de la acestia prin (i) inscrierea in prezenta campanie, (ii) prin furnizarea datelor in etapa de revendicare a premiilor. Destinatarii datelor cu caracter personal. In desfasurarea activitatilor Organizatorului si pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Organizatorul colaboreaza cu diversi furnizori de servicii sau parteneri in baza unor relatii contractuale, carora le pot fi divulgate datele participantilor cu caracter personal pentru a fi folosite strict in scopurile stabilite de Organizator si descrise in cuprinsul prezentului regulament, respectiv: pentru organizarea si defasurarea Campanei Agentia HARIGA ADVETRTISING S.R.L. va contacta castigatorii si/sau rezervele in baza conturilor publice din platforme si/sau dupa caz a informatiilor incluse de acestia in mesaje, va prelucra datele acestora, va transfera contravaloarea premiului si va achita taxele si impozitele in numele castigatorului la bugetul de stat, daca este necesar. Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a campaniei, datele vor fi prelucrate pe durata desfasurarii Campaniei precum si pe o durata de maximum 1 luna. Datele cu caracter personal ale celor premiati care se regasesc in documentele financiare contabile necesare in scopuri fiscale, de exemplu in procesul verbal de predare primire a premiilor, vor fi stocate de catre SC PONS-RO Prodcom pentru o perioada de 11 ani, in deplina conformitate cu legislatia fiscala. In situatia in care vom fi obligati de lege sau de o autoritate de reglementare vom divulga datele cu caracter personal cerute de respectiva autoritate publica. Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse din baza de date SC PONS-RO Prodcom si ale furnizorilor determinati prin prezentul regulament carora SC PONS-RO Prodcom le-a transmis datele. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente. Exercitarea drepturilor poate fi efectuata in orice moment utilizand datele de contact ale Organizatorului fie (i) prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, (iii) sau prin e-mail la adresa de e-mail office@asevi.ro Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare sau orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa transmita un e-mail la adresa: office@asevi.ro Participanții garantează că datele personale furnizate sunt adevărate și sunt realizate responsabil pentru comunicarea către SC PONS-RO Prodcom orice modificare a acesteia. SC PONS-RO Prodcom își rezervă dreptul de a exclude din această promoție orice Participant care a furnizat informații false. Se recomandă să tratați cu mare atenție prioblemele legate de protecția datelor prin utilizarea instrumentelor de securitate, neputând trage la răspundere Pons Químicas SL. furtul, modificarea sau pierderea datelor ilegale.

10. MODIFICĂRI

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau extinde aceste baze promoționale, în măsura în care care nu prejudiciază sau aduce atingere drepturilor participanților la Promoție.

11. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Aceste baze legale vor fi guvernate în conformitate cu legislația română. Ei vor fi competenti rezolva orice reclamație sau dispută care poate apărea în legătură cu validitatea, interpretarea sau conformitatea cu aceste baze instanțele și tribunalele orașului Dénia.

12. DIVERSE

12.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

12.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre SC PONS-RO Prodcom, societate romana, cu sediul in București (România), Bd. Metalurgiei, nr.454, Sect.4, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data la care a luat nastere situatia contestata. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamantie.

12.3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului acceptarii si primirii premiului de catre persoana castigatoare, nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

12.4. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt definitive si aplicabile tuturor Participantilor.

12.5. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

12.6. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002.